De groenondernemers

Algemene voorwaarden

Download onze Algemene voorwaarden als pdf.

De Groenondernemers Valkenierstraat 31 5021DD Tilburg T 0650852318 – 0623663737 E info@degroenondernemers.nl

ARTIKEL 1 ‐ DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. De ondernemers
Juul Ehrismann en Philippe Benyoussef welke actief zijn in de volgende werkzaamheden:
1. Het uitvoeren van werkzaamheden voor cliënt ten behoeve van de aanleg en/of onderhoud van tuinen en overige groene ruimte voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
2. Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor onder punt 1 genoemde werkzaamheden.
3. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.

B. Materialen
1. Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen.
2. Zand, grond, teelaarde en compost.
3. Dode materialen: alle overige producten en materialen welke binnen het vakgebied van de ondernemers vallen.

C. Cliënt
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan de ondernemers opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van zaken, als onder A omschreven.

D. Aanneemsom
Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen cliënt en ondernemers zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, exclusief BTW.

E. Regiewerk
Alle werkzaamheden als bedoeld onder A welke niet vallen onder die zoals onder D omschreven en die tussen cliënt en ondernemers zijn overeengekomen, exclusief BTW.

F. Uurloon
De vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon, exclusief BTW. Aan de cliënt wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat de ondernemers voor hem werkzaam zijn geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

ARTIKEL 2 ‐ TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of koop en verkoop door de ondernemers.
2. De ondernemers verplichten zich deze algemene voorwaarden gelijktijdig met de offerte aan de cliënt te verstrekken.

ARTIKEL 3 ‐ DE OFFERTE/HET AANBOD
1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, hebben de ondernemers de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de cliënt de plicht de ondernemers deze informatie te verstrekken.
2. De ondernemers brengen de offerte schriftelijk uit of per mail in pdf.
3. De offerte is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst, tenzij uit de offerte anders blijkt.
4. De offerte bevat een eenduidige werkomschrijving van alle te verrichten werkzaamheden inclusief prijsvorming op basis van de in het eerste lid door de cliënt aan de ondernemers verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van de offerte door de cliënt mogelijk te maken. Verder bevat de offerte de (werk)tekeningen en berekeningen, alsmede de geldigheidsduur van de offerte en het aanspreekpunt.
5. De ondernemers behouden zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Zij dienen op eerste verzoek van de ondernemers onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de ondernemers ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
6. Het is de cliënt verboden materiaal van ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van de ondernemers.
7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de cliënt de voorbereidings‐, ontwerp‐ en tekenkosten aan de ondernemer vergoeden in geval de ondernemer wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken wordt gegeven.
8. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
8.a. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden worden verricht.
8.b.Bij de prijsvormingmethode regie doen de ondernemers een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. machines en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).
9. Meer‐ en minderwerk wordt schriftelijk vastgelegd en wederzijds geaccordeerd.
10. De offerte vermeldt de betalingsvoorwaarden en de betalingsregeling.

ARTIKEL 4 ‐ DE OVEREENKOMST
1. Een overeenkomst tot het aannemen van werk, tot het uitvoeren van regiewerk en/of van koop of verkoop alsmede aanvullingen en/of wijzigingen daarvan, komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de cliënt. Deze aanvaarding geschiedt schriftelijk.
2. Schriftelijke aanvaarding geschiedt doordat de cliënt de offerte voor akkoord tekent en deze vervolgens overhandigt dan wel terugzendt aan de ondernemers, uiterlijk 30 dagen na offertedatum.
3. a. Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht.
3. b. De leden 1, 2 en 3a zijn vervolgens opnieuw van toepassing.
4. De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de cliënt er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van het werk wordt begonnen.
5. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden de ondernemers niet.

ARTIKEL 5 ‐ PRIJSWIJZIGINGEN
1. De tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet alsmede uit de CAO voortvloeien worden doorberekend aan de cliënt.
ARTIKEL 6 ‐ WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST
1. Wijzigingen in de overeenkomst waaronder afwijkingen van de algemene voorwaarden in een individueel geval dienen schriftelijk te worden overeengekomen en vastgelegd in of als aanvulling op de aanvaarde offerte.
2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
3. Meer‐ en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van te voren worden geoffreerd en na akkoord worden uitgevoerd.

ARTIKEL 7 ‐ LEVERANTIES
1. Alle leveranties welke door de ondernemers geschieden, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
2. De ondernemers staan in voor soortechtheid van de door hen geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. De ondernemers zullen zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, fundering en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
3. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hen verwerkte levende materialen worden door de ondernemers, mits de verzorging aan hen is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers‐ en/of terreinomstandigheden, dan wel sprake is van overmacht. In die gevallen zal de uitval tot maximaal 10% van de waarde van het betreffende goed door de ondernemers worden vergoed. De hoogte van het bedrag van het uitvalpercentage wordt bepaald door de hoogte van de totaalprijs van het/de relevante geleverde product(en).
4. Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van werkzaamheden, tengevolge van weers‐ of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de cliënt recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij hebben de ondernemers het recht de aanplant, nadat de 2 omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.

ARTIKEL 8 ‐ OPLEVERING
1. Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de cliënt. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
1.a. wanneer de ondernemers schriftelijk aan de cliënt hebben meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd. 1.b. wanneer uiterlijk 10 dagen zijn verstreken na de schriftelijke mededeling van gehele uitvoering, en de cliënt heeft nagelaten deze binnen deze termijn te aanvaarden.
1.c. wanneer de cliënt het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

ARTIKEL 9 ‐ TRANSPORTRISICO’S
1. Alle zaken worden vervoerd voor risico van de ondernemers, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 10 ‐ BETALING/NIET‐TIJDIGE BETALING
1. Betaling vindt plaats in een gegarandeerd en door ondernemers geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Facturen dienen te zijn betaald binnen 5 werkdagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen in de offerte. Compensatie of schuldvergelijking wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de cliënt betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
4. De cliënt is in verzuim vanaf het tijdstip dat de overeengekomen termijn is verstreken. De ondernemers zenden na het verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft de cliënt alsnog de gelegenheid binnen zeven dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
5. Over de betaling die niet tijdig is verricht, brengen de ondernemers rente in rekening vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
6. Aan personen in dienst van de ondernemers, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.
7. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door derden komen incassokosten naar redelijkheid voor rekening van de cliënt. De incassokosten kunnen vermeerderd worden met de eventuele proceskosten.
8. Bij niet‐tijdige betaling hebben de ondernemers het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten.
9. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die voortvloeien uit geen of niet‐tijdige betaling komen ten laste van de cliënt.

ARTIKEL 11 ‐ AFSPRAKEN DOOR PERSONEEL
1. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van de ondernemers binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk heeft bevestigd.
2. Als niet tot handelen bevoegde medewerkers dienen in dit verband te worden beschouwd alle medewerkers die geen procuratie hebben

ARTIKEL 12 ‐ MILIEUASPECTEN BIJ DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
1. Onder in acht name van het bepaalde ten aanzien van zand, grond, compost en teelaarde geldt:
1.a. De ondernemers zullen zorg dragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval‐ en/ of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.
1.b. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de cliënt.

ARTIKEL 13 ‐ EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle geleverde zaken voor zover niet aard‐ of nagelvast verbonden, blijven eigendom van de ondernemers, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.
2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de ondernemers op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, vestigt de ondernemers bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van de ondernemers, tot zekerheid van al hetgeen de cliënt, uit welke hoofde dan ook, aan de ondernemer verschuldigd is en zal worden.

ARTIKEL 14 ‐ ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
1. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging van de overeenkomst kan door beide partijen alleen geschieden per schriftelijke brief of mail met in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

ARTIKEL 15 ‐ OVERMACHT
1. Een tekortkoming kan de ondernemers of de cliënt niet worden toegerekend indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden zullen de cliënt en de ondernemers overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende periode.
2. Onder overmacht bij de cliënt wordt niet verstaan de omstandigheid dat de ondernemers de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de cliënt niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
3. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de ondernemers tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd nemen de ondernemers onmiddellijk contact op met de cliënt met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

ARTIKEL 16 ‐ UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN EN CONTRACTBEËINDIGING
1. Bij het overlijden van de ondernemers, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemers, vóór de voltooiing van het werk, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort door de cliënt aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet‐afgewerkte gedeelte van het werk, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, verschuldigde berekend overeenkomstig de onderhavige voorwaarden.
2. Bij overlijden, dan wel bij liquidatie of de ontbinding van de onderneming van de cliënt, zijn de rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht het werk verder te laten uitvoeren. In dat geval is het bepaalde in de tweede zinsnede van het vorige lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing. De vordering tot betaling van al hetgeen verschuldigd is, is in ieder geval onmiddellijk opeisbaar, wanneer de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, zijn ondercuratelestelling wordt gevorderd, wanneer enig beslag op zaken van de cliënt wordt gelegd en bij overlijden van de cliënt.
3. De ondernemers hebben het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten in geval de cliënt in staat van faillissement is verklaard, alsmede in geval de cliënt een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.

ARTIKEL 17 ‐ AANSPRAKELIJKHEID
1.a. De ondernemers zijn aansprakelijk voor de directe schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de ondernemers, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers. De ondernemers zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade.
1.b. Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van zaken betreft geldt bij aflevering aan de cliënt het volgende: Indien beschadiging van zaken wordt geconstateerd dient de cliënt dit op het ontvangstbewijs aan te tekenen. Bovendien dient de cliënt binnen twee werkdagen na aflevering bij de ondernemers hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de cliënt geacht wordt de zaken te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken dient ook dit door de cliënt op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.
1.c. Op de cliënt rust overigens de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
2. Het recht op vergoeding van schade vervalt als daarop niet tijdig, zoals in deze algemene voorwaarden omschreven, een beroep is gedaan.
3. De cliënt vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden jegens de ondernemers indien de ondernemer schade veroorzaakt doordat door de cliënt of door derden die de cliënt daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de ondernemers bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
4. De ondernemers zijn niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de cliënt.
5. De ondernemers zijn niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem/grond of teelaarde indien deze verzakking niet enkel verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
6. De ondernemers zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.

ARTIKEL 18 ‐ KLACHTEN
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst worden door de ondernemers uitsluitend in behandeling genomen indien:
1. Het aankoopbewijs kan worden overgelegd, waaruit blijkt dat de zaken ook daadwerkelijk bij de betreffende ondernemers zijn gekocht.
2. Volledige en duidelijke omschrijving van de klacht wordt schriftelijk overgelegd.
3. Ingeval van zichtbare gebreken: de klacht uiterlijk 14 dagen na factuurdatum aantoonbaar is ingediend.
4. Ingeval van onzichtbare gebreken: de klacht aantoonbaar is ingediend uiterlijk 14 dagen nadat de cliënt het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, doch niet later dan vier weken na oplevering van het werk respectievelijk de laatste dag van de uitvoering van werkzaamheden of de levering van goederen, volledig en duidelijk omschreven bij de ondernemers zijn ingediend.
5. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de cliënt zijn rechten terzake verliest.
6. De ondernemers hebben het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken.
7. Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van de zaken zijn niet ontvankelijk indien de cliënt niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van materialen in acht heeft genomen.

ARTIKEL 19 ‐ GESCHILLENREGELING
1. Geschillen tussen de cliënt en de ondernemers over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de cliënt als door de ondernemers worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Groen, Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag.
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst, overeenkomstig art. 18, bij de ondernemers heeft ingediend.
3. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht bij de ondernemers is ingediend, moet het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
4. Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, zijn de ondernemers aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemers een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet deze de cliënt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemers dienen daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Download onze Algemene voorwaarden als pdf.

De Groenondernemers Valkenierstraat 31 5021DD Tilburg T 06508523180623663737 E info@degroenondernemers.nl

De Groenondernemers

Tuinaanleg door De Groenondernemers

Is uw tuin toe aan een opknapbeurt?
De Groenondernemers helpt u graag!

Naar contact